• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 14/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 55320000-9

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών διανομής γευμάτων και άλλων βοηθητικών εργασιών στο μαγειρείο του νοσοκομείου (CPV 55320000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη,, προϋπολογισμού δαπάνης 26.250,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 13/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8) ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33140000-0) ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33140000-3)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια: ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη, προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 € συμπ. φπα 24% για ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (CPV 33696300-8) και 5.000,00 € συμπ. φπα 24% για ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-0).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 12/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 90911200-8

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμηπροϋπολογισμού δαπάνης 47.560,64€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 11/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ CPV 30213300-8

Επαναληπτικός διαγωνισμός  απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: δέκα (10) τερματικών σταθμών και περιφερειακών για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨, προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 10/2017 ΕΡΓΟΥ : “ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΣΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ” CPV 45440000-3

Συνοπτικός διαγωνισμςό για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου “ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΣΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ”με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ”, προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Μισθώσεις - Εκμισθώσεις ακινήτων / διακήρυξη αριθμός 5

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Νο 11 – 12 – 13 – 14  ΣΤΟΝ 5ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (CPV 70332200-9) εδώ

Μισθώσεις - Εκμισθώσεις ακινήτων / διακήρυξη αριθμός 4

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Νο 8 – 9 – 10 ΣΤΟΝ 5ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (CPV 70332200-9) εδώ

Μισθώσεις - Εκμισθώσεις ακινήτων / διακήρυξη αριθμός 3

ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (CPV 70332200-9) εδώ

Μισθώσεις - Εκμισθώσεις ακινήτων / διακήρυξη αριθμός 2

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 70220000-9) εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ CPV 30213300-8

Διαγωνισμός απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: δέκα (10) τερματικών σταθμών και περιφερειακών για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 8/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 90911200-8)

Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 7/2017. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 55320000-9)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών διανομής γευμάτων και άλλων βοηθητικών εργασιών στο μαγειρείο του νοσοκομείου (CPV 55320000-9), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη.