• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 10/2017 ΕΡΓΟΥ : “ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΣΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ” CPV 45440000-3

Συνοπτικός διαγωνισμςό για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου “ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΣΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ”με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ”, προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Για τη Διακήρυξη εδώ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ

Για το Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Έργου σε ηλεκτρονική μορφή (.doc) εδώ