Λοιμώξεις

1. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Ο Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων ( Ν.Ε.Λ.) υπάγεται οργανικά στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Τα καθήκοντα του Ν.Ε.Λ. ορίζονται από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.).

ΣΚΟΠΟΣ

• Η επιτήρηση, συλλογή και καταγραφή δεδομένων των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
• Η συνεργασία με τα αρμόδια όργανα για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων καθώς και τη δήλωση λοιμωδών νοσημάτων που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Νοσηλευτής λοιμώξεων: Χαρίλαος Βασιλάτος ΤΕ νοσηλευτικής
Αναπληρωματικό μέλος: Ερατώ Μπουρδουκλή ΤΕ Νοσηλευτικής

Τηλ επικοινωνίας : 2132023445, 2132023415