Τμήμα Οικονομικού

Διεύθυνση Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας

Οικονομικό Τμήμα

Είναι υπεύθυνο για:

 1. Κατάρτιση αρχικού ετήσιου προϋπολογισμού , παρακολούθηση της εκτέλεσής του , υποβολή τροποποιήσεών του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την πορεία εκτέλεσης
 2. Τήρηση μητρώου δεσμεύσεων και τακτική υποβολή των αντίστοιχων αναφορών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
 3. Σύνταξη ετήσιου απολογισμού
 4. Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
 5. Σύνταξη και υποβολή μηνιαίων οικονομικών αναφορών στο Υπουργείο Υγείας
 6. Υποβολή οικονομικών αναφορών στην 1η ΥΠΕ Αττικής ,στην ΕΛΣΤΑΤ και λοιπές υπηρεσίες
 7. Την οργάνωση και παρακολούθηση του συνόλου των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
 8. Τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών
 9. Την κατάρτιση συμβάσεων
 10. Τη διαχείριση εξωσυμβατικών προμηθειών
 11. Την αποστολή στοιχείων σε Υπουργείο,1η ΥΠΕ και ΕΚΑΠΥ
 12. Την οργάνωση και λειτουργία των αποθηκών του Νοσοκομείου
 13. Τη διενέργεια παραγγελιών
 14. Την παραλαβή τιμολογίων υλικών και υπηρεσιών και διενέργεια τακτικών συμφωνιών υπολοίπου με τους προμηθευτές
 15. Τη διαχείριση υγειονομικού και λοιπού υλικού πλην φαρμάκων
 16. Τη διεξαγωγή περιοδικών και ετήσιων απογραφών κάθε αναλώσιμου και μη υλικού και εκτύπωση των αντίστοιχων καταστάσεων υπολοίπων
 17. Τη λογιστική παρακολούθηση , την τήρηση των λογιστικών βιβλίων με την έκδοση των αντίστοιχων καταστάσεων (ισοζύγια, καθολικά, βιβλίο ταμείου κλπ) και συμφωνία των λογιστικών κυκλωμάτων
 18. Την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας
 19. Τη διαχείριση της περιουσίας του νοσοκομείου
 20. Την παρακολούθηση και είσπραξη απαιτήσεων (ασφαλιστικά ταμεία, ιδιώτες, ενοικιαστές κλπ)
 21. Την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής
 22. Τη διενέργεια πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών)
 23. Την ταμειακή διαχείριση του νοσοκομείου
 24. Την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας
 1. Τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 • Βασιλική Κέφη

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ:

 • Ελένη Μεταξωτού
 • Ελένη Μπενάκη

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:

 • Αγγελική Ξανθάκη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:

 • Μαρία Μορφοπούλου
 • Σοφία Στειακάκη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΙΚΟΥ:

 • Δέσποινα Νικολαϊδου
 • Μαρίνα Ραγκούση

ΤΑΜΕΙΟ:

 • Δέσποινα Νικολαϊδου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προϊσταμένη Τμήματος: v.kefi@spiliopoulio.gov.gr,  Τηλ. 2132023439

Μισθοδοσία: g.misthodosias@spiliopoulio.gov.gr,       Τηλ. 2132023407

Λογιστήριοmetaksotou.eleni@spiliopoulio.gov.gr Τηλ. 2132023421