Γραφείο Κίνησης Ασθενών -Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών

Διεύθυνση Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας

Γραφείο Κίνησης Ασθενών

Γραμματεία Εξωτερικών ιατρείων

Αρμοδιότητες

Φροντίζει:

  • για την έκδοση εισιτηρίων (τακτικών και ημερησίων) και εξιτηρίων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου ιατρού του αντίστοιχου Τμήματος
  • Χορήγηση Πιστοποιητικών Νοσηλείας
  • για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθενται από τα Ιατρικά Τμήματα και το Φαρμακείο, και την έκδοση των Δελτίων Παροχής Υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων .
  • Για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παναγιώτης Μπελαούρης – gka@spiliopoulio.gov.gr
Μπακούλα Μελπομένη – gka2@spiliopoulio.gov.gr
Τηλ.: 2132023409 – 2132023429