Διακηρύξεις-Προσκλήσεις

October 11, 2021in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments
in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments
August 24, 2021in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 10 /2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) Καταγραφικού πίεσης NIBP (holter) & προγράμματος Ανάλυσης (CPV: 33123210-3), β) Καταγραφικού & Λογισμικού Ανάλυσης holter Ρυθμού & Η/Υ (CPV: 33123210-3) γ) Διφασικού Απινιδωτή με Μonitor Paddles (CPV: 33182100-0)

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: i) Καταγραφικού πίεσης NIBP (holter). & προγράμματος Ανάλυσης (holter) προϋπολογισμού δαπάνης 2000,00 ευρώ δηλ 2.480,00 ευρώ συμπ ΦΠΑ 24% (CPV: 33123210-3), ii) Καταγραφικού & Λογισμικού Ανάλυσης holter Ρυθμού & Η/Υ προϋπολογισμού δαπάνης 3.900,00 ευρώ δηλ 4.836,00 ευρώ συμπ ΦΠΑ 24% (CPV:33123210-3) iii) Διφασικού Απινιδωτή [...]

July 8, 2021in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 79713000-5)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Υπηρεσιών Φύλαξης (CPV 50711000-2)», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών ακόμη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 49.980,00 ευρώ (61.975,20 συμπ ΦΠΑ 24%) για ένα (1) έτος και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος [...]

June 7, 2021in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ 8/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΕΩΝ 2020 & 2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση σε Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των ετών 2020, 2021 και δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον έτους (για το 2022) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού κόστους 3.500,00 συμπ. ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος (CPV 79212100-4)  δηλ. 7.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24 για τα δύο (2) [...]

in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 7/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8) ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-0)

espdint.eprocurement.gov.grΣυνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8) ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-0) για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη, προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 13%ή 24% (17.500,00 ευρώ για [...]

May 28, 2021in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 6/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΕΩΝ 2020 & 2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για τα έτη 2020 και 2021 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού κόστους 7.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος (CPV 79211100-7) δηλ 14.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24 για τα δύο (2) έτη και περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη [...]

May 12, 2021in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 5/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33140000-3 )

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% ή 24% για ένα (1) έτος και δυνατότητα παράτασης μόνο ως προς τη χρονική [...]

May 11, 2021in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 4/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLASS II ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV: 38434540-3)

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και την τοποθέτηση ενός θαλάμου κάθετης νηματικής ροής βιολογικής ασφάλειας CLASS II στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου (CPV: 38434540-3), προϋπολογισμού δαπάνης 6.700,00 δηλ 8.308,00 συμπ. ΦΠΑ 24% σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 9749α) έτους 2021. Για τη Διακήρυξη εδώ Για το τυποποιημένο [...]

April 28, 2021in Διακηρύξεις-Προσκλήσεις, by Spiliopoulio / 0 Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 3/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 90524400-0) (Απόρριψη αποβλήτων) για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη, προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, για δύο (2) έτη και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης, την ανάλογη δαπάνη 15.000,00 [...]